1. แบบสอบสวนโรคไข้เลือดออกเฉพาะราย

2. แบบสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ (food poi.)

3. แบบสอบสวนโรคมือ เท้า ปาก (HFM)

4. แบบสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซีส (Lepto.)

5. แบบสอบสวนโรคสุกใส (chickenpox)

6. แบบสอบสวนวัณโรคปอด (TB)

7. แบบสอบสวนโรคหัด (measles)

8. แบบสอบสวนโรคหัดเยอรมัน (rubella)

9. แบบสอบสวนโรคคอตีบ (diptheria)

10. แบบสอบสวนโรคไอกรน (pertussis)

11. แบบสอบสวนไข้กาฬหลังแอ่น (meningo.)

12. แบบสอบสวนอาการเยื่อหุ้มสมอง (encep.)

13. แบบสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า (rabies)

14. แบบสอบสวนโรคเยื่อบุตาอักเสบจากไวรัส

15. แบบสอบสวนโรคเมลิออยโดสิส (melioid.)

16. แบบสอบสวนอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง (AFP)

17. แบบสอบสวนไข้มาลาเรีย (malaria)

18. แบบสอบสวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบ

19. แบบสอบสวนการจมน้ำเด็กต่ำกว่า 18 ปี

20. แบบรายงานการหลังได้รับวัคซีน AEFI1

21. แบบสอบสวนอาการหลังรับวัคซีน AEFI2

 

www.000webhost.com