1. นิยามโรคติดเชื้อประเทศไทย ด้านเฝ้าระวัง

2. กฏหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ทีม SRRT

3. คู่มือมาตรฐาน SRRT ระดับอำเภอ ปี 2555

4. คู่มือเฝ้าระวัง SRRT เครือข่ายระดับตำบล

5. คู่มือเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในชุมชน

6. แนวทางการรายงานโรคที่มีความสำคัญสูง

7. หลัการควบคุมโรคเบื้องต้น SRRT ส่วนที่ 1

8. แนวทางการรายงานโรคตาม พ.ร.บ. 2558

9. การเขียนรายงานสอบสวนทางระบาดวิทยา

10. คู่มือเฝ้าระวังอาการหลังรับวัคซีน AEFI

11. รหัสโรค ICD10 เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

12. เงื่อนไขการสอบสวนโรค ทีม SRRT 101

13. คู่มือโรคไข้เลือดออกฉบับประเกียรณก

14. แนวทางวินิจฉัยและรักษาไข้เลือดออก

15. คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า

16. สิ่งควรรู้ควรปฏิบัติเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่

17. เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(MERS)

18. คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

 

www.000webhost.com