1. นิยามโรคติดเชื้อประเทศไทย ด้านเฝ้าระวัง

2. กฏหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ทีม SRRT

3. คู่มือมาตรฐาน SRRT ระดับอำเภอ ปี 2555

4. คู่มือเฝ้าระวัง SRRT เครือข่ายระดับตำบล

5. คู่มือเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในชุมชน

6. แนวทางการรายงานโรคที่มีความสำคัญสูง

7. หลัการควบคุมโรคเบื้องต้น SRRT ส่วนที่ 1

8. แนวทางการรายงานโรคตาม พ.ร.บ. 2558

9. การเขียนรายงานสอบสวนทางระบาดวิทยา

10. คู่มือเฝ้าระวังอาการหลังรับวัคซีน AEFI

11. รหัสโรค ICD10 เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

12. เงื่อนไขการสอบสวนโรค ทีม SRRT 101

13. คู่มือโรคไข้เลือดออกฉบับประเกียรณก

14. แนวทางวินิจฉัยและรักษาไข้เลือดออก

15. คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า

16. สิ่งควรรู้ควรปฏิบัติเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่

17. เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(MERS)

18. คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

19. วินิจฉัยและรักษาไข้เลือดออกฉบับใหม่

 

www.000webhost.com