1. รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560

2. แผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและปราบปรามการทุจริต  สสอ.จังหาร ปี61

3. รายชื่อสมาชิก ชมรมเสริมสร้างความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร

4. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร

5. แผนผังตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน สายตรงถึงสาธารณสุขอำเภอจังหาร

6. แบบคำร้องทุกข์ร้องเรียน และแบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

7. สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร

8. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2561

9. คู่มือปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร

 

www.000webhost.com