คลังข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจังหาร ซึ่งเครือข่ายประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร โรงพยาบาลจังหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอจังหาร

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจังหาร ได้แก่ งานด้านระบาดวิทยา การป้องกันควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยผู้จัดทำมุ่งหวังเพียงให้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของบุคลากรในพื้นที่ (ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพานิชย์ใดๆ)

เนื่องด้วยไฟล์ข้อมูลที่แชร์ในเว็บไซต์นี้ ส่วนมากเป็นไฟล์ที่มีขนาดที่ใหญ่ เมื่อเปิดดูผ่านเว็บไซต์ บางหน้าอาจดูไม่ได้ ให้ทำการดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะสามารถเปิดดูได้ตามปกติ

www.000webhost.com